seruan zakat infak sedekah

Tentang Waris, Apakah Waris itu?

administrator  2013-03-19 10:23:22

Tentang Waris, Apakah Waris itu? Waris atau Faraid adalah bentuk jamak dari al-faridhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Waris atau Faraid adalah bentuk jamak dari al-faridhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris adalah Ilmu faraid. Ilmu faraid merupakan ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam.

Allah SWTberfirman,
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An-Nisa:7)

Kewajiban-Kewajiban Sebelum Harta Pusaka Dibagikan

 • Menunaikan Zakat ketika si mayit mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan
 • Penunaian hak jinayat, yaitu denda karena tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan hukum jinayat
 • Biaya-biaya pengurusan mayit
 • Membayarkan hutang
 • Menunaikan wasiat


Rukun Waris

 • Ahli Waris (penerima warisan)
 • Orang yang meninggalkan warisan (si mayit)
 • Harta warisan


Syarat Terjadinya Warisan

 • Ahli waris masih hidup
 • Kepastian meinggalnya pewaris
 • Mengerti tentang tata cara pembagian warisan


Sebab-sebab Waris

 • Nikah (Akad atau pertalian suami istri yang sah, walaupun belum bercampur)
 • Wala (Asabah yang disebabkan oleh pembebasan seorang budak/ hamba sahaya)
 • Nasab (Hubungan kefamilian, baik dekat atau jauh seperti ayah dan anak, atau ayah dan cucu)


Penghalang warisan

 • Pembunuhan (jika seseorang membunuh pewarisnya maka dia tidak mendapat warisannya)
 • Perbudakan
 • Perbedaan agama


Ilmu faraid merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu faraid, maka Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah SWT.